24.09.2022 Zamek Czocha i podziemia kopalni św. Jana

W miej­scu, gdzie stoi dziś słyn­ny jak Pol­ska dłu­ga i sze­ro­ka go­tyc­ki za­mek wa­row­ny, we wczes­nym śred­nio­wie­czu funk­cjo­no­wał gród ob­ron­ny o drew­nia­nej kon­struk­cji i ka­mien­no-ziem­nych umoc­nie­niach. Pierw­sza za­cho­wa­na wzmian­ka o tej lo­ka­cji po­cho­dzi z 1241 ro­ku, wska­zu­jąc ją ja­ko punkt gra­nicz­ny o na­zwie Mons Tyzow. Hi­sto­ria mu­ro­wa­nego zam­ku roz­po­czy­na się w po­ło­wie XIII wie­ku, za spra­wą kró­la czes­kie­go Wacława Przemyślidy.

GEOPARK – Kopalnia Św. Jana w Krobicy koło Świeradowa Zdrój. Dla turystów udostępniona jest podziemna trasa składająca się z dwóch sztolni św. Leopolda i św. Jana – sztolnie kopalni rud cynku i kobaltu działały tu od XVI do XIX wieku. Jest to jedna z najstarszych udostępnionych do zwiedzania kopalni w Polsce.

Wyjazd z Bielska o godz. 4.00 rano, z Katowic godz. 5.00 rano, Wrocław ok. 8.00.

Koszt wycieczki 229 zł z Bielska i Katowic, 215 z Wrocławia

W cenie :

  • przejazd autokarem
  • podstawowe ubezpieczenie

Cena nie zawiera :

  • biletu wstępu do zamku i kopalni ( około 55 zł)
  • posiłków i napojów

Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki 50% w dniu rezerwacji, reszta 7 dni przed wyjazdem.

Inne wyjazdy