Regulamin

         REGULAMIN WYJAZDÓW Z SINGIELTRAVEL.PL

Decydując się na wyjazd każdy Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z poniższym Regulaminem.

OGÓLNE:

 1. Organizatorem wyjazdów jest Paweł Zalewski
  – prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Singiel Travel Paweł Zalewski, ul. Drzymały 5/24 43-300 Bielsko-Biała wpisana do CEIDG, posiadający NIP: 5471604444 REGON: 523475445 oraz wpis dla organizatorów turystyki pod numerem 445 oraz gwarancję ubezpieczeniową.
 2. Wszystkie wyjazdy publikowane są na stronie www.singieltravel.pl oraz na fb https://www.facebook.com/SingielTravel
 3. Podczas każdego wyjazdu plan może ulec zmianie, biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne, np. pogodę niezależną od organizatora.
 4.  Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z przyczyn od siebie niezależnych lub w przypadku braku wymaganego minimum Uczestników. W przypadku odwołania wyjazdu przez organizatora, Uczestnikowi przysługuje zwrot całej wpłaconej sumy.
 5. Każdy Uczestnik wyjazdu wyraża zgodę na publikacje zdjęć z wyjazdu z jego wizerunkiem. Osoby nie wyrażające zgody, nie stają do zdjęć zbiorowych.

UCZESTNICTWO:

 1. Chęć uczestnictwa w wyjazdach zgłaszana jest drogą e-mailowa na adres kontakt@singieltravel.pl lub za pomocą wiadomości messengerowej.
 2. Każdy z Uczestników wyjazdu ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone w miejscu zakwaterowania, w miejscach odwiedzanych , na szlakach turystycznych oraz wobec przewoźników wycieczek autokarowych i obiektów noclegowych.
 3. Od uczestników wyjazdu wymaga się zachowania kultury osobistej przed wyjazdem (np. czat na grupie messengerowej ) jak i podczas wyjazdu wobec uczestników i organizatorów.
 4. Uczestnik uporczywie naruszający ustalony regulamin wyjazdu, stwarzający zagrożenie zdrowia lub życia sobie lub innym Uczestnikom lub uniemożliwiający innym Uczestnikom normalne korzystanie z wydarzenia, zostanie wykluczony z wyjazdu. Wszelkie koszty dalszego pobytu i powrotu do domu w takim przypadku ponosi Uczestnik.
 5. Uczestnik w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających nie będzie mógł brać udziału w wydarzeniu.
 6. Każdy Uczestnik bierze udział w wyprawie na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne kradzieże, zgubiony bagaż, sprzęt itp.

OPŁATY, ROZLICZENIA, REZYGNACJA Z WYJAZDU:

 1. Rezerwacja wiąże się z wpłatą zadatku w wysokości 30% ceny wyjazdu lub wydarzenia w ciągu 3 dni roboczych od deklaracji wzięcia udziału w wyjeździe lub wydarzeniu
 2. Pozostałą kwotę Uczestnik zobowiązuje się wpłacić nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
 3. Numer rachunku do przelewu Uczestnik otrzyma w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie uczestnictwa.
 4. W przypadku rezygnacji z wyjazdu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi chyba, że uczestnik we własnym zakresie znajdzie osobę na swoje miejsce lub wykupi ubezpieczenie od rezygnacji w imprezie turystycznej. Zgłoszenie rezygnacji musi zostać przesłane drogą mailową na adres organizatora kontakt@singieltravel.pl
 5. Wpłacona kwota podlega zwrotowi wyłącznie w sytuacji, w której wyjazd nie odbędzie się z winy organizatora lub w związku z ponownymi ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19. Wówczas zadatek jak i pozostała wpłacona kwota za wyjazd zostaje zwrócona w terminie do 7 dni od planowanego rozpoczęcia wyjazdu na rachunek wpłacającego.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za świadczenia nie wykorzystane z własnej winy, jak np. skrócenie pobytu, rezygnacja z części programu lub wykluczenie z wyjazdu zgodnie z warunkami uczestnictwa.
 7. Każdy wyjazd można ubezpieczyć od rezygnacji. OWU kosztów rezygnacji z imprezy będą wysłane na pocztę mailową uczestnika.

Wpłata zadatku lub całej kwoty jest równoznaczna z akceptacją powyższego Regulaminu.

 1. Niestosowanie się do ww. Regulaminu może skutkować wykluczeniem z wyjazdu w trakcie jej trwania oraz wszelkich kolejnych wyjazdów oraz obciążeniem finansowym w przypadku, gdy zachowanie Uczestnika naraziło grupę na nieprzewidziane koszty.

W sprawach nieuregulowanych ww. Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego